Wanny ociekowe (wychwytowe) to obowiązkowe wyposażenie magazynów, warsztatów i zakładów produkcyjnych, w których składowane są substancje niebezpieczne.

 

Wanny ociekowe pełnią dwojaką funkcję. Po pierwsze, uniemożliwiają przedostanie się substancji niebezpiecznych do gleby i wód gruntowych. Po drugie, pozwalają na zebranie i ponowne wykorzystanie cieczy, która samoistnie wyciekła z pojemnika, w którym była przechowywana.

 

Należy w tym miejscu podkreślić, że każdy podmiot wykorzystujący w swojej działalności substancje niebezpieczne, zobowiązany jest do stosowania zabezpieczeń przed bezpośrednim wprowadzaniem tych substancji do powietrza, wody lub gleby. Obowiązek taki wynika wprost z przepisów prawa, w tym m.in. Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, Prawa ochrony środowiska oraz Prawa wodnego.

 

Wymienione wyżej akty normatywne, za niebezpieczną uważają każdą substancję, która może stwarzać zagrożenie dla człowieka i/lub środowiska, w tym m.in.: toksyczną, żrącą, drażniącą, uczulającą, rakotwórczą, mutagenną, łatwopalną oraz o właściwościach wybuchowych.

Pojemność wanien ociekowych

Polskie przepisy nie określają wprost minimalnej pojemności wanien ociekowych. Instytucje publiczne w pozostałych krajach Unii Europejskiej przyjęły w swojej legislacji zapisy jednej z niemieckich norm. Stanowi ona, że minimalna objętość wanny ociekowej powinna być nie mniejsza niż objętość największego składowanego na niej pojemnika, lub nie mniejsza niż 10% całkowitej objętości składowanej na niej cieczy – obowiązuje przy tym wartość wyższa. Wyjątkiem są obiekty przemysłowe zlokalizowane na obszarach ochrony wód – zainstalowane w nich wanny ociekowe muszą mieć pojemność nie mniejszą niż 100% całkowitej objętości przechowywanych cieczy. Przykłady wanien o różnej pojemności można znaleźć na stronie wszystkodomagazynu.pl

Stosowanie wanien wychwytowych

Zasady użytkowania wanien wychwytowych, służących do składowania substancji niebezpiecznych, są dużo bardziej rygorystyczne, niż w przypadku urządzeń do przechowywania innego rodzaju asortymentu. Wanny wychwytowe bezwzględnie muszą być ustawiane na równych, wypoziomowanych powierzchniach, osłoniętych przed opadami atmosferycznymi. Ich rozmiar powinien być dostosowany do gabarytów beczek, tak aby pojemniki nie wystawały poza obrys wanny. Otwór wylotowy beczki powinien znajdować się nad wanną, a sama wanna wychwytowa nie może mieć otworu spustowego.

Rodzaje wanien ociekowych

W obrocie towarowym stosuje się dwa rodzaje wanien ociekowych – wykonane ze stali lub tworzywa sztucznego (PE – polietylenu). Wanny stalowe są produktem droższym, ale o szerszym spektrum zastosowań. Można na nich przechowywać ciecze palne kategorii GHS 1-3 oraz ciecze grożące skażeniem wód gruntowych kategorii GHS 1-4. Wanien polietylenowych natomiast nie powinno używać się do składowania pojemników z cieczami palnymi.

 

Wanny ociekowe produkowane są w wielu różnych wymiarach i objętościach. Najbardziej uniwersalnym modelem jest tzw. wanna paletowa. Po umieszczeniu jej na standardowej palecie EUR/PAL (800×1200 mm) można nią łatwo manipulować za pomocą wózka widłowego, a także składować na regałach paletowych.

 

Do pojedynczego przechowywania popularnych 200 litrowych beczek stalowych stosuje się wanny ociekowe w rozmiarze 800×800 mm. Dostępne są również wanny w rozmiarze palety przemysłowej (1200×1200 mm), na których zmieścić można aż 4 tego typu pojemniki. Jednym z większych modeli wanien wychwytowych jest urządzenie dostosowane do tzw. dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL, IBC, paletopojemników, tankpalet, paletokontenerów, paletozbiorników). Wymiary tych wanien wynoszą 1310x1310x750 mm, a ich pojemność wynosi 1000 litrów.